Ölçme ve Değerlendirme

DEĞERLENDİRME BİLEŞENLERİ:

 

Başlangıç, Orta, Alt-Orta Seviyeler:

A. Geleneksel Değerlendirme:

 • Ara Sınav - 30 %
 • Final  - 35
 • Sözlü Sınav - 10 %
 • 2 Pop Quiz (Dilbilgisi & Kelime Bilgisi) – 10 %

 

                                                                                       B. Dolaylı Değerlendirme:

 •  Çevrimiçi Öğrenme Portföyü (yazma, konuşma, özdeğerlendirme, dereceli okuma & proje)   - 10 %
 •  Sınıf dışı Çalışmalar (Çevrimiçi Alıştırma Kitabı / MEC) – 5 %

 

Orta, Üst-Orta Seviyeler: 

                                                                      A. Geleneksel Değerlendirme:

 •             Ara Sınav - 30 %
 •             Final - 30 %
 •             Sözlü Sınav - 10 %
 •             2 Pop Quiz (Dilbilgisi & Kelime Bilgisi) – 5 %

 

                                                                      B. Dolaylı Değerlendirme:

 • Çevrimiçi Öğrenme Portföyü (yazma, konuşma, özdeğerlendirme, dereceli okuma & proje)   - 10 %
 • Dönem Sonu projesi (Proje Tabanlı Öğrenme) - 10
 • Sınıf Dışı Çalışmalar (Çevrimiçi Alıştırma Kitabı / MEC)  - 5 %

 

* Tekrar sınıflarındaki Çevrimiçi LP dereceli okuma bileşenini içermez

 DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI

TEDÜ İngilizce Dil Okulu öğrencilerin üretimlerinin önemine ve belirleyici değerine inanmaktadır. Öğrenciler geleneksel yazma veya sözlü kalıplarından bağımsız olarak, mümkün olduğunca dili üretmeye teşvik edilecek şekilde yönlendirilir ve eğitilirler. Bunun arkasındaki itici güç, öğrencilerin hazırlık programını tamamladıklarında, hem yazılı hem de sözlü ifade formlarını etkin bir şekilde kullanabilmeleridir. Bu nedenle değerlendirme sistemi de bu yaklaşımı yansıtacak şekilde tasarlanmıştır.

 • Üretime yönelik becerilerin değerlendirilmesi:

 

TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu, öğrencilerin hedeflenen seviyelere ulaşıp ulaşmadığını net bir şekilde gösteren yazma ve konuşma becerilerinin değerlendirilmesine büyük önem vermektedir. Hem konuşma hem de yazma sınavları öğrencilerin kendileriyle bağdaştırabilecekleri, dolayısıyla daha fazla fikir yürütebilecekleri ve iletişim kurarken öğrendikleri dil bilgisi yapılarını kullanabilecekleri şekilde hazırlanır. Başka bir deyişle, öğrenciler sınavlarda sorulara cevap verirken, bir amaç doğrultusunda ve belirli bir topluluğa hitaben dil kullanırlar. Bu doğrultuda, İngilizce Dil Okulu ara sınavlarında dil ve kelime bilgisini doğrudan test eden bölümler bulunmamakta ve bu bölümler sadece habersiz yapılan sınavlarda yer almaktadır. Bununla birlikte diğer sınavlarda dil bilgisi ile ilgili hatalar göz ardı edilmemektedir. Etkili iletişimi mümkün kılabilmek için, dil ve kelime bilgisi yapılarının doğru kullanılması gerektiği vurgusu öğrencilere ve öğretmenlere her fırsatta yapılmaktadır.

 İngilizce Dil Okulu’nda üretmeye yönelik becerilerin değerlendirilmesinde kullanılan bazı soru türleri şöyledir:

•           Belirli uzunluklarda metin yazma

•           Resimleri kullanarak verilen senaryoları tartışma

•           Verilen durumları tartışma

•           Sunum yapma

 

 •  Dinleme ve Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi:

 

TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu’nun dinleme ve okuma becerilerinin değerlendirilmesine yaklaşımı, üretmeye yönelik becerilere verdiğimiz önemin bir yansımasıdır. Sınavlarda öğrencilerin dinleme ve okuma konularındaki gelişmeleri değerlendirilmekle birlikte, sorulara verilen cevapların dil ve kelime bilgisi açısından doğru olup olmadığı da çok önem taşımaktadır. Verilen cevaplarda her ne kadar içeriğin doğru olmasına öncelik verilse de, bunun düzgün ve doğru bir dille ifade edilmesi de beklenmektedir. Aksi takdirde öğrenciler cevap verirken doğru ifadeler kullanmadıkları sorulardan puan alamazlar. Bu yaklaşımın öğrenciler üzerinde oldukça olumlu bir etkisi olmuştur. Öğrenciler ifade ettikleri fikirleri düzgün bir dille söylemleri/yazmaları gerektiğinin bilincindedirler.

 • Soru türleri:

 

İngilizce Dil Okulu’nda dinleme ve okuma becerilerinin değerlendirilmesinde  kullanılan bazı soru türleri şöyledir: 

•           3 ya da 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular,

•           Açık uçlu,

•           Bilgi eşleştirme,

•           Boşluk doldurma,

•           En iyi özeti seçme.

 

 • Test türleri:

 

İngilizce Dil Okulu aşağıdaki gelişme testlerini kullanmaktadır: 

•           Ara sınav,

•           Pop Quiz,

•           Dönem sonu projesi (Proje Tabalı Öğrenme),

•           Öğrenme Portföyü,

•           Çevrimiçi alıştırma kitabı /MEC.

 

İngilizce Dil Okulu aşağıdaki başarı testlerini kullanmaktadır: 

•           Sözlü sınav

•           Final 

Ara Sınav ve Final 3 bölümden oluşmaktadır: okuma, dizleme ve yazma. Okuma bölümünde yer alan metnin uzunluğu dersin seviyesine göre belirlenmektedir. Öğrencilerden ana fikir ve ayrıntı sorularını cevaplamaları beklenir. Öğrencilerin gelişme düzeyleri arttıkça, daha yüksek beceri gerektiren sorular eklenmektedir. Dinleme bölümünde dinlenen metinlerin uzunluğu, dersin seviyesine gore belirlenmektedir. Soruların zorluk düzeyi kademeli olarak artar. Ara Sınav ve Final yazma bölümünde, dersin seviyesine bağlı olarak, öğrencilerden farklı uzunluklarda metinler yazmaları beklenir. Yazılan metinler yazma kriterlerine göre değerlendirilir. Programın yazma standardı, öğrencilerin yazma becerilerini yazım bilgileri ve görevler üstünden geliştirmeyi hedefler. Öğrencilere farklı yazma görevleri verilmesinin nedeni, yazma becerilerini uygulamayabilecekleri ve geliştirebilecekleri olanaklar yaratmaktır. Yazma becerisinin değerlendirilmesinin nedeniyse, zaman kısıtlamalı metin üretimini pekiştirmek ve yazma performansları hakkında onları bilgilendirmektir. Öğrencilerden anlaşılır metinler üretmeleri beklenen akademik ortam göz önünde bulundurulduğunda, etkili yazma geri bildirimlerinde bulunmak ve öğrencinin ihtiyacına gore farklı yöntemlerle geri bildirim yapmak, öğrencinin yazma becerisini zenginleştirecek karşılıklı bir amaçla öğretmen ve öğrencinin bir arada çalışabilmesi için çok önemlidir. Bu nedenle, İngilizce Dil Okulu’nun öğretme planında geri bildirime ekstra zaman ayrılmakta ve zayıf noktalarıyla ilgili öğretmenleri tarafından yönlendirilebilmeleri için olanak yaratılmaktadır. Sözlü üretim en zorlayıcı beceri olduğundan, öğrencilerin bu becerilerini pratiğe dökmeleri ve yetkin hale gelmeleri için pek çok farklı fırsata ihtiyacı vardır. Bu nedenle İngilizce Dil Okulu sözlü ifade standardı öğrencileri farklı konuşma görevlerini uygulamaya teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır.

Habersiz yapılan sınavlar kelime bilgisi ve dilbilgisi sorularını içerir. Öğrencilerden bağlam ve anlamı kullanarak soruları cevaplamaları beklenir.

Bir öğrencinin başlangıç kurundan orta kura ve orta kurdan üst kura geçebilmesi için not ortalamasının 65 olması ve öğrencinin derslerin % 85’ine devam etmiş olması gerekir. Üst düzeyde ise kur programı sonunda % 75 başarı ve % 85 devam durumunu sağlayan öğrenciler fakültelerine geçmeye hak kazanırlar. % 75 başarıyı sağlayamayan öğrenciler İngilizce yerleştirme sınavına girebilirler ve % 65 başarı sağlarlarsa fakültelerine geçerler. % 65 başarıyı sağlayamayan öğrenciler Üst Kur’u (Upper) tekrar ederler. Ancak öğrencilerin İngilizce yerleştirme sınavına girebilmeleri için % 85 devam durumunu sağlamaları gerekmektedir.

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN MANTIKSAL GEREKÇELERİ:

Müfredat sistemini şekillendiren değerler (yeniden yapılandırma, ilerlemeci yaklaşım, yapılandırma) aynı zamanda değerlendirme sistemini de şekillendirmektedir.

Yeniden yapılandırma ile yalnızca dilsel bilgi değil beceri gelişimi de vurgulanır. Bu nedenle TEDÜ İngilizce Dil Okulu misyonu öğrencilere bölüm çalışmalarında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmaktır. Bunu sağlamak için, geleneksel değerlendirme, örneğin beceri sınavları, dilbilgisi ve kelime bilgisi testleri gereklidir.

Ancak, TEDÜ İngilizce Dil Okulu aynı zamanda farklı öğrenme biçimlerini de benimsemekte, dolayısıyla öğrenilen bilgiyi ölçmek için farklı yöntemleri de kullanmaktadır. İlerlemeci yaklaşım yalnızca sonucu değil, aynı zamanda öğrenme sürecini de vurgular ve eğitim deneyimini ön planda tutarak, öğrencilere yaparak öğrenme olanakları sunan, öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimser. Bu sayede öğrenciler kendi öğrenmelerini şekillendiren, problem çözme yoluyla cevaplara ulaşan ve eleştirile düşünceyi kullanan aktif katılımcılar olmaya teşvik edilir. Yapılandırıcı yaklaşım öğrencinin kendi tecrübelerini yorumlayarak öğrenmesini ve öğrencilerin bir arada çalışarak işbirliği yapmalarını vurgular. Özdeğerlendirme öğrencinin kendi becerilerini değerlendirmesini gerektirir ve dönem sonu projesi (Proje Tabanlı Öğrenme) aktif katılım, takım çalışması ve problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerinin kullanımını gerektirir. Öğrenciler aynı zamanda kendi öğrenme materyalleri ve tekniklerini seçmek yoluyla kendi öğrenmelerini yönlendirmeye teşvik edilir. Bu sayede sınıf dışında MacMillan English Campus gibi çevrimiçi kaynaklarla çalışma alanlarını zenginleştirebilirler. Böylelikle, farklı değerlendirme sistemleriyle kendilerini daha iyi gösteren öğrencilere dolaylı değerlendirme şansı tanınmış olur.

İngilizce Dil Okulu öğrencileri için güvenilir notlandırma ve yüksek kaliteli geri bildirim sağlayabilmek için her sınavdan sonra, sınav kağıtları okunmadan önce ve sözlü sınavlar için sınav gününden önce, bütün öğretmenler standardizasyon toplantılarını katılmak zorundadır. Bu toplantılarda görevler bütün öğretmenler tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenir, böylelikle notlandırma beklentileri netleştirilir ve örnek öğrenci cevapları tartışılarak notlandırılır.